Kim nung xanh trên đồng hồ, chi tiết nhỏ, giá trị lớn