ORIENT WORLD MAP – TRI ÂN QUÁ KHỨ, HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI